วิสัยทัศน์-พันธกิจ

     สำนักงานเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ ตำบลบุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ มีนายกเทศมนตรีเมืองอำนาจเจริญ เป็นผู้บริหารสูงสุด มีภารกิจอำนาจหน้าที่ภายใต้ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ และ มติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง ได้กำหนด วิสัยทัศน์การพัฒนา (vision) การพัฒนา ภาพการณ์ที่ปรารถนาให้เกิดขึ้นในอนาคต ของ เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ ดังนี้

วิสัยทัศน์ (Vision)

     วิสัยทัศน์การพัฒนา (vision) หมายถึง สภาพการณ์ที่เราปรารถนาให้เกิดขึ้นในอนาคต

"พัฒนาเทศบาล เร่งบริหารจัดการขยะ สวนสาธารณะสร้างสุข บำบัดทุกข์ประชาชน"

พันธกิจ (Mission)

     พันธกิจ (Mission) หมายถึง ขอบเขตของบทบาทหน้าที่หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จำเป็นต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ (คือเราต้องทำอะไรถึงจะบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่เรากำหนดไว้)

 1. ส่งเสริมการศึกษาและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป
 2. ส่งเสริมและพัฒนาการบริการด้านสาธารณสุขและสวัสดิการสังคมแก่ประชาชนให้มีประสิทธิภาพและทั่วถึง
 3. พัฒนาปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบการจราจรและผังเมืองให้มีประสิทธิภาพ
 4. ปรับปรุงพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมคืนสู่ธรรมชาติและสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุดและยั่งยืน
 5. พัฒนาส่งเสริมอาชีพ ผลิตภัณฑ์ชุมชนและการท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ
 6. ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกให้แก่ประชาชนในการมีส่วนร่วมในการเมืองการปกครองและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายในองค์กรเทศบาล
 7. ส่งเสริมพัฒนากีฬาและกิจกรรมนันทนาการต่างๆ
 8. พัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการรักษาความมั่นคงปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคม ตลอดจนการส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชุมชน

 

เป้าประสงค์ (Goal)

     เป้าประสงค์ หมายถึง การระบุสภาพที่ต้องการให้สำเร็จ (การดำเนินการ เพื่อให้เกิดอะไร ถึงจะบรรลุตามวิสัยทัศน์หรือภาพความสำเร็จของวิสัยทัศน์)

 1. ประชาได้รับบริการด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการขั้นพื้นฐานสะดวกและครอบคลุมทุกพื้นที่
 2. ประชาชนมีน้ำเพื่อทำการเกษตรอย่างเพียงพอ
 3. ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นและมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
 4. ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี
 5. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 6. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
 7. การศึกษาได้รับการพัฒนาและมีคุณภาพเพิ่มขึ้น
 8. ชุมชนอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 9. มีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมและบูรณาการ
 10. ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและหน่วยงานมีประสิทธิภาพในการให้บริการ

 

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ สำนักงานเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ