ข่าวกิจกรรม

       เวลา 19.00 น. วันที่ 28 ก.ค.63 นายสุเวช ทรงอยู่สุข ปลัดเทศบาลฯ ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศบาลเมืองอำนาจเริญ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพนักงานเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2563 ณ หอประชุมพญานาครินทร์ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ

       นายสุเวช ทรงอยู่สุข ปลัดเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ ร่วมประชุมประชาคมชุมชนเมืองคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่น เพื่อจัดทำ ทบทวน เพิ่มเติม แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 (พ.ศ.2563) เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ณ บริเวณอาคารกองช่าง เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ

       ร่วมกับ หัวหน้าส่วนราชการ คณกรรมการเหล่ากาชาดและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานชุมชน ร่วมงานพีธีมอบบ้านโครงการบ้านเพื่อราษฎร์ กาชาดร่วมใจ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา โดยนายสุธี ทองแย้ม ผู้วาราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ประธานในพิธี เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2563 ณ บ้านเลขที่ 41/1 หมู่ที่ 16 ซอยเทพมงคลเหนือ ตำบลบุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ

      กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรม Big Cleaning day ทำความสะอาดตลาดสดเทศบาล๑ เนื่องในวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย "อนามัยสิ่งแวดล้อมปลอดภัย ห่างไกลCOVID-19"และ เพื่อป้องกันมิให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์หนู สัตว์นำโรคมาสู่คน เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563

      ขอเชิญชวนผู้มีส่วนได้เสียภายนอกและประชาชนทั่วไป เข้ากรอกแบบสอบถามประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ของเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ ประจำปี 2563

      วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ ลงพื้นที่ ออกให้บริการ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสัตว์เลี้ยง หมา แมว ในเขตเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ ตามโครงการป้องกันโรคระบาดของสัตว์ในชุมชนประจำปี 2563

      วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 นายสุเวช ทรงอยู่สุข ปลัดเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองอำนาจเจริญ พร้อมด้วย นายพิสิษฐ์ กอมณี รองปลัดเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ เจ้าหน้าที่กองช่าง เจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ ลงพื้นที่ซ่อมแซมบ้านเรือนให้กับ นายเชิดเกียรติ ทวีบุตร บ้านเลขที่ 570 หมู่ 9 ต.บุ่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ

      นายสุธี ทองแย้มผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และ ภาคเอกชน ลงพื้นที่สร้างการรับรู้ ชี้แจงทำความเข้าใจ เกี่ยวกับการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019(โควิด-19) และได้ออกเยี่ยมมอบถุงยังชีพ จากสภากาชาดไทย และ ถุงยังชีพจากเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ ให้กับผู้กักตัวในเขตเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ

เริ่มต้นก่อนหน้า123456ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 6

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานประเภทใด มากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ