กองช่าง

นายถาวร ลุนพันธ์

ผู้อำนวยการกองช่าง

หัวหน้าฝ่าย

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

นายอดุลศักดิ์ สะอาดทองสกุล

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง


พนักงานเทศบาล

นางสาวบุญยนุช

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวบุญพบ พนมเขตต์

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

นายช่างโยธา

นายช่างเครื่องกล

นายโกวิทย์ บุญเฉลียว

นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน

นายนครชัย พละศูนย์

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

สิบเอกสถิต เรืองเดช

เจ้าพนักงานสวนสาธารณะชำนาญงาน

นางสาวพราวนภัส หน่อแก้ว

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายธเนศ ปาละวงศ์สุชา

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางจิราพร สมบูรณ์

เจ้าพนักงานธุรการ

พนักงานจ้าง/ลูกจ้าง

นางสาวอภิญญา สังขฤกษ์

จ้างเหมาฯช่วยงานเครื่องจักรกล

นางสาวธนิดา ธรรมวงค์

จ้างเหมาฯช่วยงานธุรการ

นางโสม กมุทชาติ

ผู้ช่วยงานธุรการ

นายจตุวัฒน์ พลศรี

ผู้ช่วยงานธุรการ

นายพจน์ชนะชัย ลุนพันธ์

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นายลิขิต โลหะสาร

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นายวีระชัย ตั้งตระกูล

พนักงานขับรถ

นายวรวุธ นารีบุตร

ผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล

นายโกวิท บุดดี

ผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล

นายจักรพันธ์ โมรีพันธ์

ผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล

นายกิตติวัฒน์ ทองแรง

ผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ สำนักงานเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ