กองการศึกษา

นายพฤฒชน พิมพบุตร

ผู้อำนวยการกองการศึกษา


หัวหน้าฝ่าย

หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา


พนักงานเทศบาล

นายณฐภัทร ชมภูเกษ

นักสันทนาการปฏิบัติการ

นายสิทธิชัย เคนพรม

นักวิชาการศึกษา

นางสาวผ่องศรี วรรณเสน

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

พนักงานจ้าง/ลูกจ้าง

นายวรุต เรืองวงศ์

ผู้ช่วยธุรการ

นางรัตนา ทองจันทร์

บุคลากรสนับสนุนการสอน

นางสาวแจ่มสุรีย์ ทองศรี

ผู้ช่วยธุรการ

นางสาวละอองดาว พรมเพ็ญ

บุคลากรสนับสนุนการสอน

นางสาวชฎาพร ฤาชัย

จ้างเหมาฯช่วยงานโรงเรียน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเทพมงคล

นางกิ่งแก้ว สีรุ้ง

ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเทพมงคล

นางสาววรนุช พงษ์ประเสริฐ

ครู

นางสาวบุษยมาศ บุญช่วย

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวเอื้องฟ้า จูมดอก

ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก

นางบุญน้อม ผิวเงิน

ผู้ดูแลเด็ก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนหวาย

นางรัตนา วันทาพรม

ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนหวาย

นางสาวนิตยา เอกศรี

ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวรัชนก พละศูนย์

ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก

นางสาวปุณยวีย์ จันทนิตย์

แม่บ้าน

ศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ

นางปภาวิชญ์ สาระพิชญ์

หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ

นางสาวชนัญญา มีศรี

ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวจารุวรรณ ไชยดี

ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก

นางศราวรรณ ไกยสิทธิ์

ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก

นางสาวสุมิตรา กุลแก้ว

ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก

นางสาวปรารถนา คำมา

ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ สำนักงานเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ