Hot News :
กองคลัง

นางสุธาดา รังษี

ผู้อำนวยการกองคลัง


หัวหน้าฝ่าย

จ่าเอกศราวุธ ขันติจิตร

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ว่าง

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

นางอาภิสญา พนธ์สกุลกานต์

หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้

นางสาวณัฐปภัสร์ ฏปวรนันท์

หัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน


พนักงานเทศบาล

นางปิยะรัตน์ ผิวงาม

นักวิชาการคลังชำนาญการ

นางสาวโกสุมากร กาหาวงศ์

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นางสาวอัยรดา ไชยมาตย์

นักวิชการพัสดุปฏิบัติการ

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ

นางทิพวดี เชื้อพันธ์

นักจัดการงานทั่วไป

นายวีระเดช บุญญา

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

นางสาวกฤษณา สุวอ

เจ้าพนักงานการคลังปฏิบัติงาน

นางสาวอรนุช หว่างเทียน

เจ้าพนักงานการคลังชำนาญงาน

นายพลาวัสถ์ เกตุวิฑูรย์วโรดม

นายช่างโยธาชำนาญงาน

เจ้าพนักงานพัสดุ

นางสาวจริยา ลาภนูนม

นายวสันต์ เจริญวงศ์พิสิฐ

นายช่างโยธา(ช่างแผนที่1)

นางสกาวเดือน เมืองทอง

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน

พนักงานจ้าง/ลูกจ้าง

นางสาวภิญาพัชญ์ อัปการ

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ

นางสาวแว่นแก้ว กันหะคุณ

ผู้ช่วย จพง.การเงินและบัญชี

นางสุภารัตน์ อุดมศรี

ผู้ช่วย จพง.การเงินและบัญชี

นางสาวเฟืื่องฟ้า นารีบุตร

จ้างเหมา ฯ ช่วยงานแผนที่ภาษีฯ

พนักงานจ้างทั่วไปช่วยงานแผนที่ภาษีฯ

นางสาวเนตรลัดดา เกษมราช

จ้างเหมาฯช่วยงานแผนที่ภาษีฯ

นางสาวจิรารัตน์ จันทร์เติม

จ้างเหมาฯช่วยงานแผนที่ภาษีฯ

จ้างเหมาฯช่วยงานแผนที่ภาษีฯ

จ้างเหมาฯช่วยงานแผนที่ภาษีฯ

นายพรชัย คนซื่อ

ผู้ช่วยธุรการ

นางสาวนิตยา ศรีสุข

พนักงานจ้างฯ

นางสาวยุวนิดา เจริญวงศ์พิสิฐ

จ้างเหมาฯช่วยงานแผนที่ภาษี

นางสาวพิมฐิญา จำเริญสัตย์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

นางสาวธิดารัตน์ เวชกามา

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ สำนักงานเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ