กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

นายหาญชนะ ไชยเสนา

ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน


หัวหน้าฝ่าย

นางสาวธัญพัฒน์ สินอนันต์กิจ

หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

นายธีระวิทย์ ศรีจันทร์

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางอรทัย ชัยศิริกุล

หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่ทางวิชาการ


พนักงานเทศบาล

นางณิชรัตน์ แสนอุบล

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางสาวรุ่งทิวา ดอกแก้ว

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางพัชรี ลินด์แบค

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางสาวรัชนี โนนตูม

นักวิชาการคลังชำนาญการ

นางสาวจรินทร์พร ชูรัตน์

จ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน

เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ชำนาญงาน

นางสาวมัชณิมา ช่วยปู่

นิติกรปฏิบัติการ

พนักงานจ้าง/ลูกจ้าง

นางวาสนา สินวรณ์

ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์

นางสาวสุภาวดี มีชัย

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

นายอภิวัฒน์ ถิระโคตร

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวนงลักษณ์ อักษรพิมพ์

ผู้ช่วยนิติกร

นางสาวปฏิมาพร มหาโยธี

ผู้ช่วยนิติกร

นางสาวรัตนา ถามะพันธ์

ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์

นายศักดิ์ทวีพล สุวะมาตย์

ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายกิตติ์ธเนศ เกตุวิฑูรย์วโรดม

ผู้ช่วยช่างทุกประเภท

นางสาวพัชรา มุฑาพร

ทะเบียนพาณิชย์

กิติเมศวร์ บุญประสพ

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา

นางสาวชนาภา แน่นอุดร

เจ้าหน้าที่ประจำเคาท์เตอร์ประชาสัมพันธ์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ สำนักงานเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ