กองวิชาการและแผนงาน

นายหาญชนะ ไชยเสนา

ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน


หัวหน้าฝ่าย

นางสาวธัญพัฒน์ สินอนันต์กิจ

หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

นายธีระวิทย์ ศรีจันทร์

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางอรทัย ชัยศิริกุล

หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่
ทางวิชาการ


พนักงานเทศบาล

นางณิชรัตน์ แสนอุบล

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางสาวรุ่งทิวา ดอกแก้ว

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางพัชรี ลินด์แบค

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นางสาวรัชนี โนนตูม

นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

นางสาวมัชณิมา ช่วยปู่

นิติกรปฏิบัติการ

เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ชำนาญงาน

นางสาวจรินทร์พร ชูรัตน์

เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน

พนักงานจ้าง/ลูกจ้าง

นางวาสนา สินวรณ์

ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์

นางสาวสุภาวดี มีชัย

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

นายอภิวัฒน์ ถิระโคตร

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

จ้างเหมาฯช่วยงานประชาสัมพันธ์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ สำนักงานเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ