แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันจันทร์, 19 กุมภาพันธ์ 2567 12:39

ตามที่เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ ได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อใช้ ดำเนินกิจการที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของเทศบาล จำนวน ๒๑ โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒,๔๙๑,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบ สองล้านสี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) นั้น

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของ หน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงาน ของรัฐ นั้น

เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๗ ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ ทราบโดยทั่วกัน

 

Media

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ สำนักงานเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ