แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ พ.ศ. 2567

วันอังคาร, 26 มีนาคม 2567 16:52

ตามเอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2567 เล่มที่ 16 สำนักงานงบประมาณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาขจเจริญ แผนงานยุทธศาสตร์ เสริมกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ค่าครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของ หน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงาน ของรัฐ นั้น

เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ ขอประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ พ.ศ. 2567 ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ ทราบโดยทั่วกัน

 

Media

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ สำนักงานเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ