Print this page

ประกาศ ประกวดราคาจ้างออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ สวนสาธารณะสระหนองเม็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันพุธ, 20 กรกฎาคม 2565 15:42

         ด้วย เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ มีความประสงค์จะ  ประกาศ ประกวดราคาจ้างออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ สวนสาธารณะสระหนองเม็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

งบประมาณ 1,200,000.00 บาท ในการประกวดราคาครั้งนี้

ดังนัน เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบและกฏหมายที่เกี่ยวข้อง จึงขอประชาสัมพันธ์ ประกาศ ประกวดราคาจ้างดังกล่าว มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน (รายละเอียดปรากฎตามเอกสารที่แนบท้าย

 

Media