ประกาศ ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบระบายนำ้เสีย ชุมชนดอนหวายธรรมรักษ์1-2 หมู่ที่ 3 ขนาด 1 เมตร ระยะทาง 633.00 เมตร กว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.50 เมตร

วันพฤหัสบดี, 18 มีนาคม 2564 11:36

     ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตร 66 วรรค 1 ประกอบมาตรา 88 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและเหตุผลสนับสนุนในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น

     บัดนี้ เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ จึงขอประกาศผลประกาศ ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้าง ดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ สำนักงานเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ