Print this page

การประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ 2565

วันพฤหัสบดี, 23 มิถุนายน 2565 10:59

เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ ได้จัดทำการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ 2565 เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกฏหมายที่กำหนด จึงขอประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้)

 

Media